رزرو سالن ورزشی فوتسال پیام

آدرس سالن: سه راه دانش (ورودی زیبا شهر)، روبروی دادگاه انقلاب، جنب پارکینگ ثامن، باشگاه ورزشی پیام مخابرات

ساعت / تاریخ 10-04 دوشنبه 10-05 سه شنبه 10-06 چهارشنبه 10-07 پنج شنبه 10-08 جمعه 10-09 شنبه 10-10 یکشنبه
01:30
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
7:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
9:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
10:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
12:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
13:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
مهدی نوری
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
15:00
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
رزرو شده
ایمان سرحدی
رزرو شده
لیدوما بانوان
رزرو شده
بسکتبال آقایان
16:30
رزرو کنید
رزرو شده
بانوان عقاب
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
بانوان عقاب
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
بانوان عقاب
18:00
رزرو شده
مخابرات (بانوان)
رزرو شده
یونس یاسر
رزرو شده
والیبال لیدوما بانوان
رزرو شده
محمدامین بهرامی
رزرو کنید
رزرو شده
مخابرات (بانوان)
رزرو شده
یاسین
19:30
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
احمد مینگل
رزرو شده
مراد محمد گمشادزهی
رزرو شده
هوشنگ آذین
رزرو شده
زکریا پکیردادزهی
رزرو شده
احمد مینگل
رزرو شده
پست بانک
21:00
رزرو شده
یاسر پرکوک
رزرو شده
Edris
رزرو شده
خلیل
رزرو شده
احمدعلی شهنوازی
رزرو شده
سید محمود حسینی
رزرو شده
خلیل
رزرو شده
مصطفی وطن دوست
22:30
رزرو شده
rigi
رزرو شده
احمدعلی شهنوازی
رزرو شده
عادل امیدی
رزرو شده
یونس براهویی مقدم
رزرو کنید
رزرو شده
مهراب رخشانی
رزرو کنید
23:59
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
طراحی و توسعه توسط شرکت لیدوما.