رزرو سالن ورزشی فوتسال پیام

آدرس سالن: سه راه دانش (ورودی زیبا شهر)، روبروی دادگاه انقلاب، جنب پارکینگ ثامن، باشگاه ورزشی پیام مخابرات

ساعت / تاریخ 02-12 چهارشنبه 02-13 پنج شنبه 02-14 جمعه 02-15 شنبه 02-16 یکشنبه 02-17 دوشنبه 02-18 سه شنبه
01:30
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
7:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
9:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
10:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
12:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
13:30
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
15:00
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
16:30
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
18:00
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
19:30
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
هوشنگ آذین
رزرو شده
زکریا پکیردادزهی
رزرو شده
مخابرات
رزرو کنید
رزرو شده
مخابرات
رزرو کنید
21:00
رزرو شده
امیرحمزه کرم زهی
رزرو شده
فاروق نارویی
رزرو شده
امیر اسماعیل کشوری
رزرو شده
حاجی احمد
رزرو شده
امید
رزرو شده
ابراهیم سارانی
رزرو شده
مسعود براهویی
22:30
رزرو شده
مهراب رخشانی
رزرو شده
امید
رزرو شده
خالد فرزانه پور
رزرو شده
ابراهیم نارویی
رزرو شده
مهدی سرگزی
رزرو شده
یحیی ریگی
رزرو شده
فرهادحسین زهی زمانی
23:59
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
طراحی و توسعه توسط شرکت لیدوما.