رزرو سالن ورزشی فوتسال پیام

آدرس سالن: سه راه دانش (ورودی زیبا شهر)، روبروی دادگاه انقلاب، جنب پارکینگ ثامن، باشگاه ورزشی پیام مخابرات

ساعت / تاریخ 03-28 دوشنبه 03-29 سه شنبه 03-30 چهارشنبه 03-31 پنج شنبه 04-01 جمعه 04-02 شنبه 04-03 یکشنبه
01:30
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
7:30
رزرو کنید
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
9:00
رزرو کنید
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
10:30
رزرو کنید
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
12:00
رزرو کنید
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو کنید
13:30
رزرو کنید
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
امین کاخا
رزرو کنید
رزرو کنید
رزرو شده
امین کاخا
رزرو کنید
15:00
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
16:30
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
علی کریمی
رزرو شده
بسکتبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
18:00
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو شده
ابوریحان
رزرو شده
حسین ناصری
رزرو شده
والیبال لیدوما
رزرو کنید
19:30
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
هوشنگ
رزرو شده
مجتبی پودینه
رزرو شده
مخابرات
رزرو شده
سعید سابکی ژند
21:00
رزرو شده
ابراهیم سارانی
رزرو شده
میلاد شیروانی
رزرو شده
عبدالرشید شاه زائی
رزرو شده
فاروق نارویی
رزرو شده
Ahmadnoor
رزرو شده
عزیزاحمدریگی
رزرو شده
عبدالغنی شا ه زائی
22:30
رزرو شده
یحیی ریگی
رزرو شده
فوتسال لیدوما
رزرو شده
مهراب رخشانی
رزرو شده
امید
رزرو شده
مصطفی براهویی نژاد
رزرو شده
ابراهیم نارویی
رزرو شده
امید
23:59
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
رزرو شده
لیدوما
طراحی و توسعه توسط شرکت لیدوما.